Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Åpenhet

Åpenhet

Åpenhetsloven bidrar til at vi driver enda mer ansvarlig.

Åpenhetslovens formål

Formålet med åpenhetsloven er å bidra til å sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre at allmennheten får tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer forhold som kan ha negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil utgjøre et verktøy for forbrukere og oppdragsgivere som ønsker å ta informerte valg, og ansvarlighet kan bli et konkurransefortrinn.

Loven baserer seg på tre hovedtiltak for å fremme de ovennevnte formålene:

 1. En plikt for virksomheter til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
 2. En plikt for virksomheter til å årlig publisere en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger, inkludert faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser og tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse dette.
 3. En rett for enhver til å etterspørre informasjon fra virksomheter omfattet av loven om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt en plikt for virksomhetene til å besvare slike forespørsler. Merk at dette både gjelder generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste.

Hvem gjelder loven for?

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. 

Større virksomheter er definert som:

 • Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5,
 • Eller som på balansedagen overskrider minst to av følgende vilkår:
  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Merk at morselskaper er omfattet dersom mor- og datterselskaper oppfyller kravene sett som en enhet.

Hva er status for Servicegrossistene?

Servicegrossistene har siden 2015 vært medlem av Etisk handel Norge, og har systematisk jobbet med kartlegging og risikovurdering av leverandører. Servicegrossistene AS har oppnådd Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger for rapporteringsåret 2021.

Vi er stolte av å innfri de strenge kravene loven legger opp til, og har tydelige ambisjoner om å bli klassifisert på høyere nivå i tiden fremover. Du finner rapporten/sertifiseringen her.

Informasjonsplikt

Du har rett til å få informasjon når du har behov for det. Send henvendelsen din ved å trykke her. Er du usikker på hva slags informasjon du har krav på, eller om du lurer mer på prosessen rundt det å få et svar fra oss, kan du lese et utdrag fra lovverket under.

§6 Rett til informasjon

 • Enhver kan spørre, men må være skriftlig.
 • Både generell informasjon, og informasjon knyttet til særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.
 • Virksomhetene er ikke pliktig til å oppgi navn på produksjonssted men allmenheten skal få dekkende og riktig informasjon som for eksempel hvor i verden, under hvilke.
 • Forhold, kontekst, potensielle og faktiske negative konsekvenser, og hvordan virksomheten jobber med tiltak for å ivareta arbeidsforholdene på produksjonsstedet.
  • Sentralt i aktsomhetsvurderingene er interessent dialog kan komme nye informasjon som ikke virksomheten var kjent med, og dermed oppdatere virksomhetens risikoanalyse og tiltak.

Informasjonskrav kan avslås dersom:

 • Det ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder 
 • Kravet er åpenbart urimelig 
 • Opplysninger om personlige forhold
 • Drifts eller forretningshemmeligheter 

Uavhengig av begrensningene i de fire punktene over, er det alltid plikt til å opplyse om faktiske negative konsekvenser for menneskerettighetene som virksomheten er kjent med. Unntaket er:

 • Gradert informasjon etter sikkerhetsloven
 • Opplysninger beskyttet etter åndsverkloven

 

§7 Virksomhetens behandling av informasjonskrav

 • Svaret skal være skriftlig, dekkende og forståelig, innen rimelig tid og senest innen 3 uker, 2 måneder hvis ytterligere informasjon må hentes inn. 

 • Dersom virksomheten avslår et informasjonskrav, skal den informere om det rettslige grunnlaget for avslaget, adgangen og fristen for å kreve nærmere begrunnelse for avslaget og om Forbrukertilsynet som tilsyns og veiledningsorgan. 

 • Den som får avslag kan innen tre uker be om nærmere begrunnelse. Virksomheten må svare skriftlig snarest og senest innen 3 uker.

Det er alltid "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold" som ligger til grunn for vår tilnærming til lovverket. Vi tar forbehold om endringer i lovtekst som ikke er blitt oppdatert på våre nettsider. Les loven i sin helhet her.

 

Servicegrossistenes tilnærming til arbeidet med åpenhetsloven

Å følge gjeldende krav i forbindelse med åpenhetsloven er noe vi i Servicegrossistene ser på som en selvfølge, og vi jobber hver dag med å sikre kvalitet i arbeidet som gjøres. Er du nysgjerrig på hvordan prosessen foregår, kan du lese mer om det i dette avsnittet.


Trinn 1: Forankring av bærekraft i virksomheten.
Forankring av bærekraft i virksomheten handler om å ha relevante policyer og retningslinjer på plass, og effektive styringssystemer for implementering av disse. Hos Servicegrossistene er det etablert bærekraftstrategi med relevante mål, at vi er tydelige eksternt om vårt ansvar for å jobbe med aktsomhetsvurderinger og bærekraftig innkjøpspraksis. Det er etablert en Code of Conduct som skal signeres av alle leverandører via egenerklæring og samarbeidsavtaler, og rutiner for valg, godkjenning, samarbeid og oppfølging av leverandører.

Trinn 2: Kartlegging av påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning i leverandørkjeden gjennom å etablere et overordnet risikobilde for så å prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging. Servicegrossistene skal ha oversikt over alle produsenter, produksjonsland og opprinnelsesland, samt at vi gjør risikovurderinger på prioriterte leverandører.

Trinn 3: Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning.
Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko i trinn to skal det utarbeides planer med tiltak som iverksettes for å stanse, forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er etablert må tiltak iverksettes, og Servicegrossistene skal ha en plan som beskriver hva vi gjør for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning for den prioriterte risiko. Dette kan være oppfølging av en leverandør, sertifisering av en råvare eller det å søke samarbeid for å påvirke en komplisert problemstilling.

Trinn 4: Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak.
Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler gode gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik. Tiltak skal evalueres for å se om ønsket effekt er oppnådd.

Trinn 5: Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert.
Servicegrossistene er åpen om de vurderinger som gjøres i våre verdikjeder i dialog med kunder og andre interessenter. Vi skal rapportere åpent om tiltak og utfordringer gjennom Etisk Handel Norges rapporter.

Trinn 6: Gjenoppretting der dette er påkrevd.
Ved avvik skal Servicegrossistene iverksette tiltak for at de som er ansvarlig for bruddet i vår verdikjede retter opp i dette. For avvik vi ikke er ansvarlige for skal vi påvirke at tiltak skjer der bruddet oppsto.


factlines-badge-v1-2023.png